Algemene Voorwaarden

Laatste update : 25 Maart 2015

Home Entertainment Services (hierna '' DVDPOST '' genoemd) SA, waarvan het adres : Postbusnummer 1070 - 99, 107 Anderlecht Mail-België is, doet zijn best om een kwaliteitsvolle huurservice te bieden aan haar klanten. DVDPOST apprecieert het vertrouwen dat u haar schenkt via de website www.dvdpost.be (hierna '' site '' genoemd) en stelt alles in het werk om beter aan uw eisen te voldoen. Het is belangrijk dat u geïnformeerd bent over de verwachtingen ten aanstaande van DVDPOST en vice versa. Hieronder volgen de algemene voorwaarden die u toelaten zich te informeren over uw juridisch standpunt, telkens u onze site bezoekt en een dvd of blu-ray huurt. Mocht u een DVD/Blu-ray willen aankopen gelden gelijkaardige algemene voorwaarden.

Telkens u de DVDPost.be site bezoekt, gaat u akkoord met de naleving van de algemene voorwaarden die hierna volgen. Deze voorwaarden bestemmen de relatie tussen DVDPOST en haar klanten wanneer er een film gehuurd wordt, zelfs indien deze opdracht niet schriftelijk geschiedt. DVDPOST zal geen rekening houden met algemene of persoonlijke voorwaarden uitgaande van de klant, tenzij er voorafgaand schriftelijk akkoord werd verkregen.
Wij behouden het recht toe om af en toe, en dit met voorafgaande verwittiging, onze algemene voorwaarden aan te passen. De voorwaarden zijn van toepassing wanneer u onze website bezoekt en wanneer u gebruik maakt van onze producten en/of diensten. De versie die u te zien krijgt wanneer u naar onze website gaat is de up to date versie en u gaat stilzwijgend akkoord met elke verandering die aan de algemene voorwaarden werden aangebracht alsook verplicht u zich ze na te leven.

Artikel 1 - Betreft de films die DVDPOST via de DVDPost.be site aanbiedt
De films, in DVD of Blu-ray formaat aangeboden, die te huur of te koop zijn via de site DVDPost.be , worden zo accuraat mogelijk beschreven. De promoties en prijzen die u op onze site terugvindt, zijn geldig voor de dag dat u de site bezoekt of tot de aangegeven periode. De prijzen zijn BTW inclusief.

De aangeboden films zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. DVDPOST doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de bestelde dvd's of Blu-ray's voorradig zijn. Het is nochtans mogelijk dat er één of meerdere huurfilms niet voorradig zijn en in dit geval is DVDPOST geenszins aansprakelijk voor het ongemak. Indien u na een periode van 48u nog steeds geen huurfilm van ons hebt ontvangen, ook al hebt u uw filmlijst samengesteld met minstens 10 titels, mag u een gratis huurfilm eisen. De verzendkosten en andere kosten worden dan ook voor onze rekening genomen.

Artikel 2 Het afsluiten van het contract met DVDPOST
U sluit een contract af met DVDPOST  vanaf het moment dat :
DVDPost.be uw abonnement bevestigt;
DVDPost.be uw inschrijvingsaanvraag bevestigt;
U bent ingeschreven en u heeft een abonnementsformule gekozen die via een overschrijving, kredietkaart of domiciliëring mag betaald worden. U bent hierdoor verplicht de geldige abonnementsmodaliteiten te respecteren.
Om klant te worden van DVDPOST of om gebruik te maken van al onze diensten en producten  moet u minimum:
a)18 jaar oud zijn. Personen jonger mogen niet klant worden van DVDPost
b)in België, Nederland of Luxemburg wonen
c)akkoord gaan met het geven van persoonlijke gegevens inclusief uw naam, mail adres, postadres, en betaaldetails. Deze moeten juist en actueel zijn en u gaat tevens akkoord om ze aan te passen via "mijn account" op onze website, mochten deze veranderen. Wanneer u verhuist gelieve de verandering tijdig door te geven, aangezien elke huurfilm geleverd aan een niet up to date aangegeven adres uw verantwoordelijkheid zal zijn.
Door zich in te schrijven, verklaart u handelsbekwaam te zijn.
De abonnementsformule die gekozen wordt door de klant, geeft recht op een bepaald aantal films (huurkredieten) per maand : bijv.  2 films per maand huren geeft recht op 2 huurkredieten ( één krediet = één film). Sommige VOD films kunnen echter meer dan 1 krediet kosten. Als de klant gedurende de maand niet al zijn kredieten heeft opgebruikt, zullen deze niet worden overgedragen naar de volgende maand. Er worden in het weekend geen DVDs verzonden of geleverd en we raden aan om hier rekening mee te houden. Indien u naar het einde van uw abonnementsperiode nog kredieten heeft, raden we aan om niet te wachten tot de laatste dagen van de abonnementsperiode om ons de DVD terug te zenden. Hierdoor zouden we de DVD misschien te laat krijgen waardoor uw ongebruikte kredieten zouden kunnen verloren gaan.

Artikel 3-Einde contract met DVDPOST
De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

De klant kan te allen tijde en zonder kosten het contract opzeggen onder de onderstaande voorwaarden. De opzegging is enkel geldig wanneer de desbetreffende klant het contract verbreekt door van maandag tot en met vrijdag (uitgezonderd feestdagen) tussen 9u en 16u te bellen naar 0800/95.990 (of 0032 2 5036811 buiten België), een fax naar 02/.791.52.84 voor 16u te sturen of een aangetekende brief te sturen naar: DVDPost - Klantendienst, Veeartsenstraat 42a, 1070 Anderlecht. Tenzij de klant uitdrukkelijk kan bewijzen dat hij/zij niet in staat is om het contract op een van deze drie manieren op te zeggen, zal geen enkel andere opzeggingsverzoek in aanmerking worden genomen. De klant kan zijn/haar abonnement enkel na de betaling van de eerste maandelijkse aflossing op elk moment en zonder kosten opzeggen. Elke inschrijving met betaling via domiciliëring kan dus enkel worden opgezegd na de betaling van de eerste maandelijkse aflossing.

De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd als de klant niet tijdig en op de juiste manier zijn wens tot opzegging heeft meegedeeld of als hij/zij één of meerdere gehuurde DVD's/Blu-ray's in zijn bezit heeft op het moment dat hij het contract met DVDPost wenst op te zeggen. Om te vermijden dat een abonnement automatisch wordt verlengd, moet de klant zijn/haar contract ofwel ten laatste één werkdag vóór de vervaldag van de verlenging van het abonnement vóór 16 uur telefonisch of per fax opzeggen, ofwel vier dagen vóór deze datum bij aangetekend schrijven (de stempel van de post geldt als bewijs). Als de vervaldag (die wordt vermeld in het account van elk abonnee) bijvoorbeeld 15 april 2010 is, moet het contract ofwel ten laatste op 14 april 2010 of op de laatste werkdag vóór de vervaldag als deze in het weekend of op een feestdag valt, telefonisch worden opgezegd, ofwel ten laatste op 11 april 2010 bij aangetekend schrijven (en dus niet op 15 april).
De stopzetting van het abonnement wordt op het moment van de aanvraag toegepast en tengevolge worden er geen verdere films uitgeleend. Er is geen verplichting van terugbetaling in het geval van een nog niet beëindigde maandperiode.

Wanneer u uw abonnement opzegt, verliest u al uw tegoeden ( de tegoeden betreffen de huurkredieten, alsook de voorgeschoten kosten voor verzending en manipulatie van de huurfilms). Uw kredieten worden nooit vergoed in geld, maar kunnen enkel gebruikt worden voor het huren van films bij DVDPOST. Op het einde van een gratis proefperiode, vervallen alle ongebruikte huurkredieten.
Na beëindiging van uw abonnement, heeft u de verplichting de DVD's/BluRays, die nog in u bezit zijn, naar ons binnen 5 werkdagen terug te sturen. Niet teruggestuurde DVDs/BluRays worden met een tarief van 15 EUR, BTW inclusief, per DVD/BluRay aangerekend.

Artikel 4 Intellectueel eigendomsrecht
De klant wordt verondersteld de intellectuele eigendomsrechten van de huurfilms te respecteren, dit conform de wet van toepassing, en verkrijgt enkel het gebruiksrecht voor privé- doeleinden binnen zijn/haar familiale kring. DVDPOST kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor het niet-naleven van het intellectuele eigendomsrecht door de klant.

Artikel 5 - Levering en terugsturen van de dvd's en blu-ray's via de post
Uw bestelde huurfilms zullen via de post tot bij u geraken. Het leveringsadres wordt bepaald door de gegevens verkregen door u op onze site in '' mijn profiel'' DVDPOST handelt in uw naam en voor uw rekening bij '' De Post '' wat de levering en terugbezorging betreft van de omslagen met uw huurfilms erin.
DVDPOST zal alle portokosten, voor welke u legaal verantwoordelijk bent, betalen aan '' De Post '' en handelt in uw naam en voor uw rekening. Alle huurfilms worden per twee in één omslag verstuurd (met uitzondering van de formule van 2 films per maand waarbij één dvd/blu-ray wordt opgestuurd wanneer de voorgaande weer in ons bezit is). In uitzonderlijke gevallen zal er één film per omslag worden verzonden, in dit geval neemt DVDPOST de bijkomende kosten op zich. DVDPOST stelt alles in het werk opdat de klant zijn huurfilms binnen de afgesproken leveringstijd ontvangt. De leveringstijden zijn echter louter ter informatie vermeld en DVDPOST is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen.
DVDPOST behoudt zich tevens het recht voor om een levering niet te laten doorgaan indien er een logistiek probleem ontstaat buiten haar wil om. DVDPOST behoudt zich het recht voor om meerdere DVD's of Blu-ray's in éénzelfde omslag te versturen, alsook publicitaire folders van andere adverteerders toe te voegen. Uiteraard respecteert zij de wet van 8 december 1992 relatief aan de bescherming van de privésfeer meer specifiek de persoonlijke gegevens. Zie ook artikel 12 hieronder. Het is de gedeeltelijke verantwoordelijkheid van DVDPOST om ervoor te zorgen dat de huurfilms tot bij de klant geraken.
Daartegenover is de klant volledig zelf verantwoordelijk om deze terug aan DVDPOST te bezorgen. De verzendingen naar de klant en het terugsturen naar DVDPOST gebeuren via de post en zijn gratis, in zover de klant de vooropgestelde verzendingsmethode gebruikt i.e. de speciale omslagen voorzien door DVDPOST. Indien de klant een andere verzendingsmethode wenst te gebruiken, zal dit op eigen kosten gebeuren. De huurfilms worden geleverd op het adres dat ingegeven werd op de site via uw klantenrekening. Hebt u zich ingeschreven op de site www.dvdpost.be zijn de verzendingen van de huurfilms beperkt tot België. Voor levering naar Nederland of Luxemburg moet u zich respectievelijk op de sites www.dvdpost.nl en www.dvdpost.lu inchrijven. U krijgt jaarlijks de kans om dit te veranderen, gelieve uw aanvraag hiervoor via telefoon of e-mail te doen.
Bij beschadiging, verlies of diefstal van een dvd of Blu-ray, verplicht de klant zich ertoe de klantendienst van DVDPOST te verwittigen via de telefoon of de site. Mocht de klant een huurfilm niet in zijn oorspronkelijke toestand terug bezorgen aan DVDPOST, dan is hij/zij verantwoordelijk om een schadevergoeding te betalen voor een bedrag van € 15 BTW inclusief. Hij/zij geeft tegelijkertijd de toelating aan DVDPOST dit bedrag af te halen van zijn kredietkaart of van zijn/haar bankrekening.

Artikel 6 Video on Demand (VOD) diensten
6.1 Introductie
Dit hoofdstuk bepaalt de algemene voorwaarden voor onze VOD diensten, deze laten u toe om films, televieshows en andere (hierna "Films" genoemd) te bekijken via uw laptop, pc, televisie, dvd speller, blu-ray speler, en elk ander toestel dat toelaat om iets te ontvangen (hierna "Toestel" genoemd).
Niet alle Films die wij aanbieden via onze online filmverhuursite zijn verkrijgbaar via VOD, en de VOD Films die wij aanbieden kunnen inhoudelijk verschillen van de dvd/blu-ray versies. De kwaliteit van de VODs kan verschillen afhangende van het Toestel dat u gebruikt om de inhoud te bekijken of andere factoren zoals de bandbreedte, de snelheid van uw internetconnectie etc. DVDPOST is niet verantwoordelijk voor deze voornoemde kwaliteit.
Het is mogelijk dat DVDPOST de VOD diensten uit haar servicepakket verwijderd. Het is ook mogelijk dat wij de dienstverlening beperken, beëindigen, betalend maken of aanpassen, dit zonder voorafgaande verwittiging. Wij zullen wel u vooraf verwittigen in het geval van een aanpassing van de tarificatie voor de VOD diensten en andere aanpassingen, die fundamenteel de dienstverlening wijzigen. U gaat ermee akkoord dat door omstandigheden of op aanvraag van de filmuitgevers, door technische beperkingen of voor eender welke andere reden, en zonder uw voorafgaand akkoord, sommige of alle VOD Films niet kunnen worden bekeken via onze VOD service op sommige of alle Toestellen.
Daar wij afhangen van bepaalde rechten die verkregen zijn van de filmlicenciegevers, kunnen de DVDPOST klanten buiten België, Luxemburg of Nederland geen toegang verkrijgen tot onze VOD service. Bovendien zullen sommige films niet beschikbaar zijn in deze drie landen al naargelang de vertoningsrechten die we hebben verkregen.
6.2 Manieren om een Film te streamen en te bekijken
U kan Films streamen en bekijken op twee verschillende manieren :
via een abonnement, dit laat aan onze betalende klanten toe om via de verhuurservice Films te bekijken via VOD; of
via een gratis proef
Het is mogelijk dat niet alle films kunnen worden gestreamed of op alle of sommige Toestellen kunnen worden bekeken. Dit wordt duidelijk bij gebruik van onze website en het gekozen Toestel.
6.2.1 Abonnement
Indien u een abonnement hebt bij ons en gebruikt maakt van onze filmverhuurdiensten, kan u Films streamen en bekijken via onze VOD service. Zogauw u een Film bekijkt, wordt er 1 huurkrediet afgehouden. Opgelet, sommige VOD films kosten meer dan 1 krediet
Elke VOD Film is onderhevig aan een tijdslimiet. Tijdens deze tijdslimiet bent u vrij om de VOD Film zoveel u wenst te bekijken, maar u kan deze niet verlengen, door uw Film te stoppen, pauzeren of opnieuw te starten. Wil u dezelfde Film bekijken na de tijdslimiet, moet u hem opnieuw selecteren en zullen wij u opnieuw een huurkrediet aanrekenen. De tijdslimiet kan verschillen van Film tot Film, onze website geeft de juiste tijd aan wanneer u uw filmkeuze bepaalt. Wij behouden het recht toe om de tijdslimieten voor eender welke Film en op eender welk tijdstip aan te passen. Wij zullen enkel de tijdslimiet aanpassen voor uw gehuurde VOD Film indien wij ertoe genoodzaakt worden door onze licentiehouders.
6.2.2 Gratis (promotionele actie)
Om een Film gratis, dank zij een promotionel actie, te bekijken, moet u geen betalend lid zijn noch moet u bepaalde kosten dragen. U weet dat het mogelijk is dat bepaalde Films reclame of andere marketing boodschappen vertonen, voor, tijdens en/of na de Film. Wij behouden het recht toe om uw persoonlijke gegevens en betaalgegevens op te vragen om uw identiteit en/of leeftijd te kunnen nagaan.
6.3 Toestellen, systemen en connectiviteit
De mogelijkheid om uw Films via VOD te bekijken zal afhangen van uw beschikbare toestellen, systemen en uw connectiviteitsmogelijkheden. Vooraleer u uw keuze bepaalt moet u nagaan of u de nodige toestellen, systemen hebt en over de nodige connectiviteitsmogelijkheden beschikt om Films te streamen en te bekijken. Minimumvoorwaarden worden vermeld op onze website onder "VOD diensten", maar zelfs indien u aan deze beantwoordt kan het zijn dat u uw films niet met succes kan streamen.
Wij behouden ons het recht toe om soms te bepalen welke Toestellen er nodig zijn voor het bekijken van de VOD Films. De toestellen worden gemaakt, verkocht en gemanipuleerd door buitenstaanders en daarom aanvaardt DVDPOST geen verantwoordelijkheid ten aanstaan van deze Toestellen, inclusief de ononderbroken compatibiliteit met onze VOD diensten of vice versa. Alle zaken gerelateerd aan onze VOD diensten inclusief de bruikbaarheid en alle systeembenodigdheden worden vermeld in deze algemene voorwaarden en zijn tevens beperkt tot deze.
U bent zich ervan bewust dat de toelaatbaarheid tot de VOD diensten meer bepaald het streamen van Films beïnvloedt kan worden door een traag internetverkeer of elk ander netwerk-, ISP, electronisch, computer- en ander communicatieprobleem en dat DVDPOST niet verantwoordelijk is voor al deze bovenvermelde ongemakken bij het streamen van een film.

6.4 Beperkingen
U erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten toebehoren aan DVDPOST of de filmlicentiehouders. Om deze rechten extra te beschermen, gebruiken wij een technologie tijdens het streamen die informatie digitaal beschermt en beperken wij tevens de mogelijkheid om films te bekijken door vaste regels, opgesteld door ons en/of de licentiehouders (alle regels bevinden zich in deze algemene voorwaarden en/of op andere relevante pagina's  van onze website). U gaat er dus mee akkoord  :
a)alleen Films te streamen voor een privé, persoonlijk gebruik (en niet voor een rechtsstreeks of onrechtsstreeks commercieel gebruik); of
b)dat noch u noch derden op éénder welke wijze de Films copiëert, uitleent, distribueert, uitzendt, reproduceert; of
c)dat noch u noch derden op eender welke manier bijv. veranderingen, aanpassingen, weglatingen enz. aanbrengt of vervalsingen uitvoert aan de veiligheid, encripties of andere  management technologie- of softwarerechten die deel uitmaken van een Film of van de manieren waarop wij een Film naar u streamen; of
d)geen Films te streamen of proberen te streamen vanuit een ander land dan België of geen technologie te gebruiken die uw locatie vervalst of vermomd. U erkent dat wij technologische middelen kunnen gebruiken die de juistheid van uw locatie natrekken.  
6.5 Opzegging en wetsbepalingen
U erkent dat bovenop specifieke rechten die aan ons of de lincentiehouders toebehoren, elke niet-naleving van deze algemene voorwaarden zal leiden tot een onmiddellijke verbreking van onze dienstverlening naar u toe, zonder opzegperiode. U erkent uitdrukkelijk dat onze licentiehouders het recht hebben om de naleving van relevante aangelegenheden aangaande deze algemene voorwaarden rechtsstreeks op te eisen. Wij behouden het recht om de VOD diensten te veranderen, aan te passen, te onderbreken of te schrappen, volledig of gedeeltelijk op eender welk tijdstip en zonder verwittiging. Daarbovenop behouden wij het recht toe om Films uit onze catalogus te verwijderen of te verhinderen dat u Films streamt via onze website of eender welk Toestel dit om onze plichten ten aanstaande van onze licentiehouders na te komen. U gaat ermee akkoord dat wij niet vervolgbaar voor de naleving van bovengenoemde rechten, zelfs als u ongemakken (onderbreking, stopzetting etc.) ondervindt bij het streamen of bekijken van een Film.

Artikel 7 - Betalingen
De prijs van uw abonnement omvat alle kosten (verhuur van de film, verzendkosten, support van klantendienst enz.). Er zijn geen extra kosten.
DVDPost behoudt zich het recht voor om de abonnementsprijzen te wijzigen indien de kostprijs verandert, dit nadat de klant werd verwittigd. In dit geval wordt het abonnementsgeld aangepast wanneer de oorspronkelijke abonnementsformule zijn vervaldatum bereikt. Bij de eerstvolgende maandaflossing wordt de prijsverhoging/verlaging toegepast.
De facturen zijn te betalen via een kredietkaart of bankdomiciliëring. Wanneer u opteert voor een abonnement, gaat u er tevens mee akkoord dat er bijkomende abonnementskosten kunnen worden aangerekend wanneer u gebruik maakt van DVDPost. De DVDPost huurservicetarieven worden toegepast de dag nadat uw gratis proefperiode eindigt, mocht dit van toepassing zijn, of op de eerste dag dat u onderschrijft aan de diensten van DVDPost en vanaf dan op dezelfde kalenderdag van de volgende maand die overeenkomt met de oorspronkelijke startdag (op de website terug te vinden onder "datum verlenging abonnement"). Deze abonnementskosten worden elke maand opnieuw aangerekend tenzij u het contract opzegt, en onafhankelijk van het aantal keren dat u gebruik maakt van onze diensten. We rekenen automatisch het bedrag aan, dat vooraf werd bepaald door uw abonnementskeuze en dit elke maand (tenzij anders bepaald) opnieuw op of de dag na uw "datum van verlenging abonnement". Eventuele terecht toegepaste tarieven worden niet terugbetaalbaar. Wenst u een ander betaalmiddel te gebruiken, of indien uw kredietkaart niet meer geldig is of de geldigheidsduur is veranderd, dan kan u de nodige aanpassingen verrichten via onze website onder "mijn account". Wij doen geen terugbetalingen halverwege een betaalperiode.
Kiest men voor een bankdomiciliëring worden de bedragen automatisch afgehouden. De desbetreffende financiële informatie wordt verkregen via de klant. Indien de bankinstelling een betalingsaanvraag weigert, behoudt DVDPOST zich het recht voor om het contract onmiddellijk op te zeggen, op kosten van de klant, en om de nodige stappen te ondernemen om alle verschuldigde bedragen te recupereren. Indien DVDPost de betalingen niet kan innen via kredietkaart of bank -domiciliëring, kan zij het lopende abonnement onmiddellijk stopzetten, zonder vooropzeg. De volledige maandaflossing is verschuldigd vanaf de eerste verzending, afhaling, of bij gebruik van onze VOD service, van desbetreffende maand.

Late betalingen leiden van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot een schadevergoeding van 15% bovenop het verschuldigde nominale bedrag, met een minimum van 40€, en tegen een jaarlijkse interestvoet van 12% en bijkomende administratieve kosten van 10€. Alle kosten die voortvloeien uit het invorderen van de late betalingen kunnen volledig worden doorgefactureerd aan de klant.

DVDPost biedt een brede waaier aan van maandelijkse betaalde abonnementen. U kan de prijs van de verschillende abonnementen op deze pagina raadplegen.

Artikel 8 - Wijziging van het abonnement
In geval van een upgrade, wat een verhoging van het aantal maandelijkse huurbeurten inhoudt, of een downgrade, minder huurbeurten, wordt de wijziging doorgevoerd bij de eerstvolgende verlenging. U mag jaarlijks uw leveringsmodaliteiten aanpassen (i.e. levering via de post of persoonlijke afhaling bij ons op kantoor) (cf.supra).
Artikel 9 Klantgebruik

Elk misbruik van het DVDPost huursysteem via de website is strafbaar. Misbruik houdt elke actie in die een abnormaal gebruik van de website weerspiegelt en het gebruik als goed huisvader niet respecteert. Misbruik is bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het creëren van verschillende klantenrekeningen om tegelijktijd van meerdere promoties te kunnen profiteren, of het afleggen van valse verklaringen betreffende onleesbare of niet afgeleverde huurfilms.

De klant zal de huurfilms enkel gebruiken voor normaal gebruik en conform aan '' goed huisvader ''praktijken. Zo zal de klant enkel een goed werkende dvd/Blu-ray -lezer gebruiken om de dvd`s/Blu-ray's op af te spelen, ook zal hij/zij erop letten de huurfilms te beschermen tegen vochtigheid, krassen en elk ander element dat de kwaliteit zou kunnen verminderen.

DVDPOST behoudt zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen, zoals besproken in artikel 6, die wordt vermeerderd met dossier- en interestkosten. Het minimumbedrag zal 25 EUR BTW inclusief per huurfilm bedragen. Elke klacht geuit door een klant op de site betreffende verzendingen, late leveringen, onleesbare of beschadigde huurfilms, of elke andere klacht met betrekking tot de service, moet staven op reële feiten en deze moeten bij een juridische aanklacht kunnen gebruikt worden. DVDPOST behoudt zich het recht voor de authenticiteit van elke klacht na te gaan.

Artikel 10- Gebruik van promotionele codes
Elke promotie gelanceerd door DVDPost of via een partner van DVDPost is éénmalig en enkel één promotie is toegelaten per huishouding, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de aanbieding. De promoties houden gratis proefbeurten in en zijn enkel geldig voor nieuwe abonnees. Elke code die samengaat met een aanbieding moet beslist worden ingevoerd bij de activering van het abonnement, zoniet is de aanbieding niet geldig. Tijdens een gratis proefperiode is artikel 5 van toepassing. Alle portokosten, betaald in uw naam en voor uw rekening, zijn dan de verantwoordelijkheid van DVDPOST.

Artikel 11 Overmacht
DVDPOST is niet verantwoordelijk voor een vertraging of nalatigheid in de uitvoering van het contract wanneer deze het gevolg zijn van gebeurtenissen of omstandigheden onafhankelijk van haar wil zoals, maar niet beperkt tot, oorlog, mobilisatie, embargo, rebellie, revolutie, burgeroorlog, natuurramp of staking.

De partijen komen overeen dat een virus of andere fouten die voortvloeien uit een illegale toegang tot de website, worden beschouwd als gevallen van overmacht.

Artikel 12 - Verantwoordelijkheidsbeperking
DVDPOST garandeert niet dat de site ononderbroken werkt. DVDPOST is niet verantwoordelijk voor slechte of problematische connecties, noch voor fouten in de totstandbrenging van de transmissies, de onvangst van mails of het verkrijgen van gegevens. DVDPOST is niet verantwoordelijk voor ongelukken, of het verlies, of de beschadiging van de computers van de klanten.

DVDPOST behoudt zich het recht voor om wijzigingen, correcties en/of verbeteringen aan te brengen aan de website en zijn inhoud. DVDPOST stelt zich niet garant en is niet aansprakelijk voor wat de inhoud van haar huufilms betreft en dit onder geen enkele omstandigheid DVDPOST kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eenderwelke, rechtstreekse of onrechtstreekse, schade die voortvloeit uit het gebruik van haar site of huurfilms. De enige uitzondering hierop is schade die voortvloeit uit een zware fout of grove nalatigheid van DVDPOST.

Artikel 13 - Wet van toepassing en bevoegde rechtsspraak
De Belgische wet is van toepassing.
Enkel de rechtbanken van het juridisch arrondissement van Brussel zijn bevoegd.

Artilel 14 Bescherming van de persoonlijke gegevens
DVDPOST respecteert de privésfeer van zijn gebruikers, meer specifiek de bescherming van de privésfeer, conform de wet van 8 december 1992. Wanneer de klant persoonlijke gegevens doorgeeft aan DVDPost, gaat hij/zij akkoord dat deze gebruikt worden voor :

- Het opstellen van een contract;
- Het beheer van een klantenbestand:
- Informatie te verstrekken over produkten en diensten;
- Marketingdoeleinden.

Deze gegevens mogen worden ingekeken door het personeel van DVDPost en doorgegeven aan derden voor marketingdoeleinden. De klant mag zijn persoonlijke gegevens raadplegen en eisen dat er correcties worden gemaakt. Hij/zij mag het gebruik van deze gegevens voor marketingdoeleinden op aanvraag en zonder kosten weigeren.

De klant aanvaardt dat DVDPost kennis heeft van paswoorden die gebruikt worden om toegelaten te worden tot de site.